Erytropoetyna jako czynnik angiogenny siatkówki w proliferacyjnej cukrzycowej retinopatii ad

Dlatego zbadaliśmy in vitro ekspresję i funkcję erytropoetyny w płynach szklistych pacjentów z proliferacyjną retinopatią cukrzycową i oceniliśmy rolę erytropoetyny w eksperymentalnym modelu in vivo angiogenezy siatkówki. Nasze dane dostarczają mocnych dowodów, że erytropoetyna jest silnym czynnikiem angiogennym siatkówki niezależnym od VEGF i jest zdolna do stymulacji angiogenezy siatkówki wywołanej niedokrwieniem w proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej. Metody
Przygotowanie próbek płynu szklistego i analiza poziomów erytropoetyny i VEGF
Badanie to przeprowadzono zgodnie z Deklaracją Helsińską i otrzymaliśmy zgodę instytucjonalną od komisji rewizyjnych szpitala uniwersyteckiego w Kioto i szpitala Otsu Red Cross. Pacjenci z proliferacyjną retinopatią cukrzycową lub bez cukrzycowymi chorobami oka, którzy byli obserwowani kolejno w celu leczenia witrektomii pars plana w tych ośrodkach, zwrócili się o udział w badaniach od czerwca 1997 r. Do września 2004 r. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Próbki nierozcieńczonego płynu szklistego zebrano z oczu uczestniczących pacjentów, którzy cierpieli na proliferacyjną retinopatię cukrzycową lub bez cukrzycowej choroby oczu. Żaden z pacjentów z cukrzycą bez cukrzycy nie miał cukrzycy. Proliferacyjną retinopatię cukrzycową zaklasyfikowano klinicznie jako czynną neowaskularyzację, jeśli wykonano perfuzję, wieloprzęsłową irydową lub preretinalną kapilarę i jako spoczynkową, jeśli uprzednio udokumentowana aktywna proliferacja uległa całkowitemu cofnięciu lub jeśli istniały tylko nieperfuzowane, gliotyczne naczynia lub zwłóknienie.
Pobrano próbki krwi, jeśli są dostępne. Poziom erytropoetyny mierzono za pomocą testu radioimmunologicznego (zestaw Recombigen Epo, Diagnostic Products Corporation). Poziomy VEGF mierzono za pomocą testu immunoenzymatycznego (ELISA) (R & D Systems).
Hodowla komórkowa, analiza Western Blot i testy wzrostu komórek
Całkowite poziomy białka uzyskano z hodowli pierwotnych bydlęcych komórek śródbłonkowych siatkówki (BREC), 18 i ekspresję specyficznych antygenów oceniano za pomocą analizy Western blot19 z pierwszorzędowymi przeciwciałami przeciwko fosfo-p44 / p42 (New England Biolabs), regulowanym sygnałem zewnątrzkomórkowym kinaza (Santa Cruz Biotechnology), phospho-STAT5 (Upstate Biotechnology) i STAT5 (Santa Cruz Biotechnology).
BREC wysiano osobno (700 komórek na studzienkę) w 96-dołkowych płytkach hodowlanych powleczonych kolagenem typu I.1 Następnego dnia ludzka rekombinowana erytropoetyna (0,1 do 50 IU na mililitr) (Kirin), ludzki rekombinowany VEGF (10 ng na mililitr) ) (Genzyme) lub płyn szklisty (końcowa objętość, 20 procent) dodano w połączeniu z solanką buforowaną fosforanem, rozpuszczalnym receptorem erytropoetyny (25 ug na mililitr), rozpuszczalną chimerą Flt-1-Fc (2,5 ug na mililitr) (Genzyme ), oba białka lub zdenaturowany termicznie, rozpuszczalny receptor erytropoetyny (25 .g na mililitr). Rozpuszczalny receptor erytropoetyny wytworzono zgodnie z wcześniejszym opisem. Po czterech dniach, wzrost komórek oceniano przy użyciu 5-bromo-2 -dezoksyurydyny podczas syntezy DNA. Absorbancję każdej próbki zmierzono za pomocą czytnika ELISA i porównano z absorbancją próbek kontrolnych stymulowanych solą fizjologiczną buforowaną fosforanem.
[więcej w: wrastający paznokieć warszawa, chirurgia plastyczna poznań cennik, aloe vera forever ]
[więcej w: kreatynina badanie cena, spitaderm karta charakterystyki, gabinet rehabilitacji kraków ]