Paklitaksel-elucja lub sterydy wymieniające sirolimus w celu zapobiegania restenozie u pacjentów z cukrzycą cd

Przez cały czas używana była ta sama projekcja, najgorszy widok. Do kalibracji użyto nieotwartej końcówki cewnika z kontrastem. Średnicę odniesienia określono przez interpolację. Zmierzone zmienne obejmowały średnicę referencyjną naczynia, minimalną średnicę światła, stopień zwężenia (różnica między średnicą referencyjną a minimalną średnicą światła, podzieloną przez średnicę referencyjną i pomnożoną przez 100), późny promień światła strata (różnica między minimalną średnicą światła na końcu procedury a minimalną średnicą światła podczas obserwacji) i zysk netto światła (różnica między minimalną średnicą światła podczas obserwacji a minimalną średnicą światła przed zabiegiem ). Analiza ilościowa została wykorzystana do oceny obszaru stentu ( w stencie ) i obszaru, który obejmował stentowany segment, a także marginesów 5 mm proksymalnie i dystalnie do stentu ( w segmencie ).
Studiuj punkty końcowe, definicje i projekt
Pierwszorzędowym punktem końcowym badania była późna utrata światła w odcinku w następstwie angiografii. Drugorzędowymi punktami końcowymi były restenoza angiograficzna (określona jako stenoza w odcinku co najmniej 50 procent w dalszej angiografii) i potrzeba rewaskularyzacji docelowej zmiany chorobowej z powodu zwężenia światła w obecności objawów lub obiektywnych objawów niedokrwienia podczas dziewięciomiesięczny okres obserwacji.
Rozpoznanie cukrzycy uznano za potwierdzone u wszystkich pacjentów otrzymujących czynne leczenie doustnym lekiem hipoglikemizującym lub insuliną; dla pacjentów z rozpoznaniem cukrzycy, którzy byli poddawani wyłącznie terapii dietetycznej, zapisanie się do badania wymagało dokumentacji nieprawidłowego poziomu glukozy we krwi po całonocnym poście lub nieprawidłowym teście tolerancji glukozy.22 Rozpoznanie zawału mięśnia sercowego podczas obserwacji wymagało obecność nowych fal Q na elektrokardiogramie lub zwiększenie kinazy kreatynowej lub jej izoenzymu MB do co najmniej trzykrotności górnej granicy prawidłowego zakresu w co najmniej dwóch próbkach krwi (niektórzy pacjenci spełniali oba kryteria) .23
Analiza statystyczna
Celem badania była ocena, czy wynik leczenia stentem uwalniającym paklitaksel nie był gorszy od wyniku leczenia stentem uwalniającym sirolimus. Obliczenie wielkości próby opierało się na marginesie nie gorszym dla późnej utraty światła w odcinku 0,16 mm. Wartość ta wynosi 35% założonej średniej (. SD) późnej utraty światła wynoszącej 0,46 . 0,45 mm u pacjentów z cukrzycą po wszczepieniu stentu syrolimusowego, co stwierdzono w analizie serii pacjentów z cukrzycą leczonych stentami syrolimusowymi w centra uczestniczące w ciągu 10 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie badania.
Używając jednostronnego poziomu . 0,05, oszacowaliśmy, że 99 pacjentów na grupę było potrzebnych do wykazania nie gorszej jakości stentu paklitakselu o statystycznej sile 80%. Oczekiwano, że do 20 procent pacjentów nie wróci do dalszej angiografii wieńcowej, do badania włączono 250 pacjentów. Wielkość próby obliczono za pomocą nQuery Advisor (wersja 4.0, Statistical Solutions) zgodnie z metodą O Briena i Mullera.
Analizy związane z pomiarami angiograficznymi przeprowadzono zgodnie z liczbą pacjentów dostępnych dla każdej analizy
[więcej w: usg nadgarstka, medycyna wikipedia, gabinet rehabilitacji kraków ]
[patrz też: kreatynina badanie cena, spitaderm karta charakterystyki, gabinet rehabilitacji kraków ]