Porównanie trzech płynów do resuscytacji w zespole szoku dengi ad 5

Przeanalizowano następujące drugorzędne wyniki: czas potrzebny do osiągnięcia początkowej stabilności sercowo-naczyniowej (zdefiniowany jako czas w godzinach od wejścia do badania, aż do osiągnięcia ciśnienia tętna i utrzymywano go na poziomie .25 mm Hg przy ciśnieniu skurczowym .80 mm Hg dla minimum dwie godziny), czas potrzebny do osiągnięcia trwałej stabilności układu krążenia (zdefiniowany jako czas w godzinach od wejścia do badania do osiągnięcia i utrzymania tych wskaźników sercowo-naczyniowych w nieskończoność bez dalszej interwencji), objętości koloidu ratunkowego i wymaganego całkowitego płynu pozajelitowego, wzór zmiany w hematokrycie i liczbie dni w szpitalu. Pojedynczy obserwator niezwiązany z leczeniem klinicznym obliczył wszystkie czasy odzyskiwania i objętości płynów. Ponadto zbadano następujące cztery możliwe działania niepożądane różnych płynów: kliniczne krwawienie; laboratoryjne dowody koagulopatii; nasilenie przecieku naczyniowego ocenianego klinicznie, ultrasonograficznie oraz wymaganie leczenia diuretycznego; oraz częstość występowania reakcji typu alergicznego. Analiza statystyczna
Wielkość próby 360 pacjentów (120 w każdej grupie płynów) została obliczona dla głównego badania, aby dać 80 procent mocy do wykrycia 50-procentowego zmniejszenia wymogu koloidu ratunkowego na poziomie 5% istotności, przyjmując jako podstawę wyniki badania wcześniejsze badania, w których około 30 procent dzieci z zespołem szoku dengi wymagało koloidu ratunkowego.13 Równolegle do rekrutacji do badania porównującego stosowanie dwóch koloidów u dzieci z ciężkim wstrząsem oczekiwano przy stosunku około trzech pacjentów z umiarkowanie silnym wstrząsem do jednego pacjent z ciężkim wstrząsem.
Statystyk, który nie był zaangażowany w projektowanie lub przeprowadzanie badania, wykonał wszystkie analizy za pomocą oprogramowania statystycznego Stata (wersja 8.0) lub StatsDirect. Wstępnie zaplanowana tymczasowa analiza została przeprowadzona mniej więcej w połowie badania, a wyniki zostały przeanalizowane przez komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo. Po serii działań niepożądanych przeprowadzono drugą analizę, koncentrującą się na bezpieczeństwie, po rekrutacji 440 dzieci; komitet zalecił kontynuowanie procesu. Wszystkie analizy przeprowadzono na zasadzie zamiaru leczenia. Charakterystykę pacjentów i efekty leczenia różnych płynów porównano z użyciem testu chi-kwadrat lub dokładnego testu Fishera dla zmiennych jakościowych i testu Manna-Whitneya lub Kruskala-Wallisa dla zmiennych ciągłych. Czasy powrotu do zdrowia sercowo-naczyniowego porównano z wykorzystaniem testu log-rank, a oszacowane prawdopodobieństwo odzyskania przedstawiono jako krzywe Kaplana-Meiera. Dextran porównano ze skrobią w kategoriach ciśnienia tętna; dokonano porównań za pomocą testu Mantela-Haenszela dla wyników kategorycznych, stosując warunkową regresję logistyczną do testowania powiązania płynu z ciągłymi wynikami. Porównania częstości zdarzeń między różnymi grupami leczonymi płynem przedstawiono jako ryzyko względne, koncentrując się na porównaniach między krystaloidem a jedną z grup koloidalnych lub między dekstranem i grupami skrobi. Zastosowaliśmy metodę Koopmana dla stosunku dwumianów, aby określić 95-procentowe przedziały ufności.
Wyniki
Rysunek 1
[hasła pokrewne: apteka internetowa leki na receptę, laser biostymulacyjny, dofinansowanie do aparatu słuchowego ]
[więcej w: zielona pszenica tabletki, usg nadgarstka, internista czym sie zajmuje ]