Porównanie trzech płynów do resuscytacji w zespole szoku dengi ad 7

Istniała odpowiednia niewielka przewaga w początkowych czasach powrotu układu sercowo-naczyniowego u biorców skrobi w porównaniu z biorcami dekstranu w grupie 2 (mediana, jedna godzina vs. dwie godziny, P = 0,03 w teście log-rank). Jednak liczba ta była niewielka, a efekt nie został utrzymany. Tak więc nie było różnicy w żadnej z grup dotkliwości w wymaganiu koloidu po początkowym epizodzie szoku, w objętościach koloidu ratunkowego lub podawanego całkowitego płynu pozajelitowego, w końcowych czasach powrotu do zdrowia lub w liczbie dni w szpitalu. . Zaznaczono różnice między płynami w ich wpływie na hematokryt kapilarny. Dwie godziny po włączeniu do badania średnia redukcja hematokrytu w stosunku do wartości wyjściowej wynosiła 9% (zakres 90%, od do 19%) u dzieci z grupy 1, u których mleczan Ringera był porównywalny z 25% (zakres 90%, od 10 do 35%). ) dla osób, które otrzymały dekstran i 22 procent (zakres 90 procent, 7 do 31 procent) dla tych, którzy otrzymali skrobię (P <0,001) (Tabela 2). Jednak kolejne zwiększenie hematokrytu pomiędzy dwiema a sześcioma godzinami było istotnie większe dla dwóch koloidów niż dla krystaloidu. Mediana wzrostu hematokrytu w tym okresie wyniosła 5 procent (90 procent zakresu, -8 do 20 procent) dla dekstranu i 5 procent (90 procent zakresu, -10 do 21 procent) dla skrobi w porównaniu z 0 procentami (90 procent zakresu -12 do 12 procent) dla mleczanu Ringera w grupie (P <0,001) i 8 procentach (zakres 90 procent, -6 do 22 procent) i 5 procentach (zakres 90 procent, -9 do 21 procent) dla dekstranu i skrobi odpowiednio w grupie 2 (brak różnicy statystycznej).
Możliwe komplikacje płynów
Tabela 3. Tabela 3. Możliwe działania niepożądane płynów. Nie zaobserwowano znaczących różnic w żadnym niekorzystnym wpływie różnych terapii płynami, z wyjątkiem częstości występowania reakcji typu alergicznego (Tabela 3). Piętnaście z 193 pacjentów (8 procent) otrzymujących dekstran miało ciężkie reakcje (przejściową wysoką gorączkę i zaburzenia bez zaburzeń krążeniowo-oddechowych), które wystąpiły w ciągu sześciu godzin od rozpoczęcia badania płynu. Kultury bakterii i testy na skażenie endotoksynami były ujemne, ale trwające badania sugerują skażenie pewnych partii pirogenem nonendotoksyny (dr S. Poole, Narodowy Instytut Standardów Biologicznych i Kontroli, Londyn: komunikacja osobista). Pokrzywka pokrzywkowa bez gorączki wystąpiła u jednego pacjenta w grupie otrzymującej skrobię pod koniec infuzji. Wszyscy pacjenci zareagowali wyłącznie na leczenie objawowe.
Tabela 4. Tabela 4. Wyniki testów przesiewowych z koagulacją seryjną według Day of Shock. Nie było różnic między grupami leczonymi płynem w rozwoju nowych objawów krwawienia, przeciążenia płynem klinicznym, obiektywnymi pomiarami ogólnego nasilenia wycieku naczyniowego lub stosowania furosemidu (Tabela 3). Serialne testy przesiewowe w kierunku krzepnięcia wykazały, zgodnie z oczekiwaniami, łagodną koagulopatię we wszystkich grupach pacjentów, która uległa nieznacznemu pogorszeniu w drugim dniu badania, ale poprawiła się ponownie w czwartym dniu badania (tabela 4). Jedyną istotną różnicą było między wartościami bezwzględnymi dla czasu częściowej tromboplastyny u dzieci z grupy 2, którzy otrzymywali dekstran lub skrobię w dniu 2.
[podobne: leczenie przerzutów do kości, choroby genetyczne dzieci, zielona pszenica tabletki ]
[więcej w: korona protetyczna cena, dofinansowanie do aparatu słuchowego, olx świebodzice ]