Tendencje w zakresie jakości opieki i różnic rasowych w opiece zarządzanej przez Medicare ad 5

W przeciwieństwie do tego, dla kontroli poziomów cholesterolu LDL poniżej 130 mg na decylitr po zawale mięśnia sercowego lub w procedurze wieńcowej (Figura 1B), kliniczna poprawa znacznie poprawiła się zarówno dla białych rejestrowanych, jak i czarnych z nich, ale bez zmniejszenia rozbieżności między czarnymi a białe od 1999 do 2002. Dyskusja
W tej analizie trendów czasowych dziewięciu wskaźników skuteczności klinicznej dla osób zapisanych w planach opieki zarządzanej przez Medicare w latach 1997-2003, jakość opieki uległa poprawie we wszystkich dziewięciu środkach i towarzyszyła jej znacząca redukcja dysproporcji między czarnymi i białymi na siedmiu środki. Oba tendencje były znaczące i nie tłumaczyły ich zmiany socjodemograficznych cech osób zapisanych na listę lub planów zdrowotnych, które uczestniczyły w programie opieki medycznej Medicare w latach studiów. Z kolei różnice rasowe nie zmniejszyły się z czasem w przypadku dwóch miar HEDIS oceniających wyniki kliniczne cukrzycy i chorób serca.
Dostosowanie planu zamieszkania i opieki zdrowotnej zmniejszyło obserwowaną wielkość nierówności rasowych w przypadku większości środków HEDIS – ustalenie sugerujące, że część nierówności rasowych była związana z nieproporcjonalną rekrutacją czarnych beneficjentów w planach zdrowotnych lub w regionach o niższych wynikach w zakresie tych środków . Nawet skorygowane modele wykazywały jednak z czasem zmniejszone różnice rasowe.
Pomimo zaobserwowanej poprawy, wyniki mierzone za pomocą wskaźników HEDIS zbliżyły się lub przekroczyły 90 procent tylko na trzech pomiarach (testowanie hemoglobiny glikozylowanej i cholesterolu LDL u pacjentów z cukrzycą oraz częstotliwość przepisywania beta-blokerów pacjentom cierpiącym na zaburzenia sercowo-naczyniowe). W przypadku pozostałych sześciu miar wydajność wyniosła mniej niż 82 procent w przypadku białych rejestrowanych i czarnych zarejestrowanych. W przypadku tych ważnych usług klinicznych różnice między faktyczną i optymalną opieką pozostały znaczne
Mimo że różnice rasowe zmniejszyły się do 2 procent lub mniej w przypadku pięciu z sześciu miar procesowych, różnice pozostały na poziomie 7 procent lub więcej dla trzech miar oceniających wyniki kliniczne (kontrola cholesterolu LDL dla osób z cukrzycą lub chorobami serca i kontrola hemoglobiny glikozylowanej) w ostatnich latach badań. Chociaż kontrolowaliśmy zmienne społeczno-ekonomiczne, obciążenie finansowe związane z używaniem leków obniżających stężenie lipidów i obniżających stężenie glukozy mogło przyczynić się do większej rozbieżności, jaką zaobserwowaliśmy w tych pomiarach wyników, które często wymagają przedłużonej terapii oprócz testów przerywanych.18,19
Nasze wyniki są zgodne z twierdzeniem, że poprawa jakości opieki wiąże się z redukcją nierówności rasowych.9 Zwiększając spójność świadczenia opieki, interwencje, takie jak stosowanie systemów przypomnień, programów zarządzania chorobami i informacje zwrotne dla zdrowia podmioty świadczące opiekę mogą zmniejszyć wahania na podstawie nieklinicznych czynników, takich jak wyścig.20-24 Zwiększona świadomość beneficjentów lub ich pracowników służby zdrowia na temat odpowiednich usług w zakresie badań przesiewowych w kierunku raka piersi, kontroli cukrzycy i opieki sercowo-naczyniowej może również wyjaśniać nasze wyniki.
Uważamy, że obserwowane spadki nierówności rasowych najprawdopodobniej nie były wynikiem konkretnych programów planu opieki zdrowotnej dostosowanych do poprawy opieki nad czarnymi
[hasła pokrewne: korekcja laserowa wzroku, wrastający paznokieć warszawa, apteka internetowa leki na receptę ]
[podobne: korona protetyczna cena, dofinansowanie do aparatu słuchowego, olx świebodzice ]