Tendencje w zakresie jakości opieki i różnic rasowych w opiece zarządzanej przez Medicare ad 6

Przedstawiciele niemal połowy planów zdrowotnych, którzy odpowiedzieli na niedawną ankietę, nie gromadzili danych dotyczących rasy i pochodzenia etnicznego osób zarejestrowanych.25 Ponadto, starania w ramach planów zdrowotnych mają na celu opracowanie programów mających na celu wyeliminowanie różnic w jakości opieki na podstawie Czynniki rasowe i etniczne są stosunkowo aktualne26. Od końca 2003 r. CMS dostarczył dane dotyczące rasy i pochodzenia etnicznego uczestnikom uczestniczących planów zdrowotnych i wymagał przeprowadzenia przynajmniej jednego projektu w celu zmniejszenia dysproporcji27. Jednak zmniejszenie różnic obserwowaliśmy w dużym stopniu poprzedzające te wysiłki. Mocne strony tego badania obejmowały włączenie dużej, reprezentatywnej na poziomie krajowym próby osób zarejestrowanych oraz zastosowanie środków jakościowych, które zostały poddane audytowi i publicznie zgłoszone przez plany zdrowotne od kilku lat. Ponieważ wszystkie plany dotyczące zdrowia uczestniczące w programie Medicare były zobowiązane do zgłaszania danych dotyczących jakości opieki, uniknęliśmy uprzedzeń związanych z dobrowolnymi programami sprawozdawczymi. 28 Udało nam się dostosować efekty planu opieki zdrowotnej i kilka mierników pozycji społeczno-ekonomicznej, które mogły wprowadzić w błąd lub pośredniczył w relacji między rasą a jakością opieki. Ograniczając naszą podstawową analizę do planów z pięcioma lub większą liczbą kolejnych lat uczestnictwa w programie Medicare, zwróciliśmy uwagę na możliwość, że zmiany w jakości opieki lub zmniejszenie nierówności mogą być artefaktem planów zdrowotnych selektywnie wchodzących lub wychodzących z programu Medicare.
Nasze badanie miało kilka ograniczeń. Jego celem nie było zajęcie się czynnikami, które mogły spowodować zaobserwowane wyniki, ani ustalenie, czy podobne tendencje byłyby obserwowane w przypadku aspektów jakości opieki wykraczających poza te, które ocenia publiczna sprawozdawczość dotycząca środków HEDIS. Ponadto pacjenci w ustawieniach opłaty za usługi i inne niż programy Medicare nie zostali uwzględnieni w zestawie danych HEDIS. Wcześniejsze badania wykazały podobne różnice rasowe w opłatach za usługi i usługi opieki zarządzanej, 7,29, ale to, czy nasze stwierdzenie dotyczące zmniejszania się różnic rasowych w czasie wykracza poza opiekę zarządzaną przez Medicare pozostaje kwestią otwartą.
Ponieważ dane dotyczące rejestracji w Medicare nie pozwoliły w sposób wiarygodny zidentyfikować osób, które były latynoskie, azjatyckie lub indiańskie podczas naszych lat studiów, 17 zdecydowaliśmy się nie analizować trendów wśród tych grup etnicznych i rasowych. Takie badania są wyraźnie potrzebne. W danych brakowało również szczegółowych informacji klinicznych, aby zapewnić miarodajnie skorygowane o ryzyko. Chociaż niezamierzone czynniki kliniczne mogą częściowo wyjaśnić przekrojowe różnice w miarach wyników przez rasę, takie czynniki byłyby mniej prawdopodobne, aby wyjaśnić zmiany w różnicach rasowych w czasie.
Kilka badań sugerowało, że różnice rasowe w jakości i wynikach opieki mogą być związane z różnicami w miejscu opieki między pacjentami z białymi i mniejszościowymi .30,31 Chociaż byliśmy w stanie przeanalizować wkład planów zdrowotnych w różnice rasowe w jakości opieki, obecny protokół raportowania HEDIS nie zbiera informacji o dostawcach i praktykach w ramach planów. Ponadto, postawy pacjentów dotyczące ogólnie zdrowia lub ich zdolności do modyfikowania diety lub aktywności fizycznej32, 33 mogą przyczyniać się do różnic rasowych w zakresie wyników klinicznych, ale zmienne te nie były dostępne w naszej analizie.
Nasze odkrycia mają dwie ważne implikacje polityczne
[patrz też: leczenie przerzutów do kości, kreatynina badanie cena, biszkopt z owocami przepis ]
[więcej w: elucja, odbudowa zeba cena, biszkopt z owocami przepis ]